Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

Vyvěšeno: 2. 11. 2021 v 18:44
Card image cap


Hlásání evangelia a opravdové společenství Božího lidu se navzájem
ovlivňují a umožňují, aby se vykreslily základní rysy, které církev coby Boží
lid má. Je proto možné za následujícími okruhy otázek vnímat ucelenou
představu církve coby putujícího Božího lidu.


Evangelium musí být především sdíleno formou faktických vztahů, které
mezi lidmi coby členy Božího lidu jsou. Sem míří první čtyři tematické
okruhy, které vystihují základní, bezprostřední strukturu Božího lidu:
Skutečně vytváříme celek lidí, kteří se potkávají? Nasloucháme si?
Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumění, vysvětlování a řešení
situací? Umíme oslavovat společné události, především formou liturgie?
Církev jako Boží lid je nositelkou Kristova poslání, jímž Spasitel přišel
uzdravit, povznést a naplnit život lidí i celého stvoření. Evangelium je
Božím lidem přijímáno tak, že zpětně církvi a jejímu poslání dodává stále
novou dynamičnost. Další tematické okruhy se nás proto dotazují, jestli
jsme si poslání církve vědomi do té míry, že formou dialogu uvnitř církve,
s ostatními křesťany i všemi lidmi dobré vůle se tohoto poslání Božího
Syna spoluúčastníme?
Boží lid, který žije Kristovým posláním, má též své vlastní nástroje, jimiž
se udržuje a rozvíjí. Udržovat a rozvíjet celek Božího lidu vyžaduje
především dobře pojatou spoluúčast všech na tomto celku, zralou míru
spoluzodpovědnosti všech pokřtěných a dobře vykonávanou službu
autority v církvi. Poslední tři tematické okruhy se proto dotazují na stav
chápání autority v Božím lidu, formy spoluúčasti na ní, na schopnost
rozlišovat a rozhodovat v životě Božího lidu a na stav soustavnější
formace k synodalitě v rámci života církevních obcí, místních církví i církve
universální.

Na ucelenou představu o církvi coby putujícím Božím lidu se můžeme
dotazovat způsobem, jak to činí synoda:
Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto
„společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým
krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo
intenzivnější? (Přípravný dokument, 26)

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta
následující konkrétnější témata k uvažování, sdílení a rozlišování
v pracovních skupinách. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve
skupince se nemusí omezovat pouze na tyto otázky. Ze zvolených témat
si vyberte pouze jedno téma, na které bude zaměřena práce ve
skupinkách.

 1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ: V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle
  druhého po stejné cestě.
 • Jsem křesťanem pro sebe, anebo s druhými?
 • Jak si k sobě navzájem v našem společenství můžeme být blíže?
 • Usiluji ve společenství o jednotu, anebo podporuji v církvi spíše
 • mentalitu polarizace, rozdělení, „sektářství“?
 • Co/kdo mi vyvstane na mysli, když se řekne „církev“? A co
 • farnost/„místní církev“?
 • Může se někdo v našem místním společenství církve cítit, že není
 • součástí farnosti/místní církve? A proč je ponechán na okraji?
 • Jakou představu mám o místní církvi, tj. o naší farnosti – co mi tam chybí,
 • co hodnotím pozitivně-negativně? Možná, jaký je můj „sen o Církvi“?
 1. NASLOUCHAT: Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a
  otevřené srdce, bez předsudků.
   Může k nám Bůh promlouvat i skrze druhé lidi, nebo konkrétněji takové,
  jejichž hlasy ignorujeme?
   Jaká je váha slova každého člověka (mladý člověk, žena, muž, laik,
  zasvěcené osoby, kněz) v našem místním společenství?
   Existují mezi námi předsudky ohledně toho, kdo „má právo mluvit“
  nebo „komu se má naslouchat“?
   Co komplikuje naše naslouchání druhým v našem místním společenství?
   Zajímáme se o názory těch, kdo se jakýmkoliv způsobem ocitli na
  „periferii“ našeho zájmu?
   K čem nás může pohnout obraz Ježíše v evangeliích, zvláště tam, kde se
  On stává blízkým a pozorným vůči všem „vyloučeným“?
   Nasloucháme byť i kritickým názorům o církvi od lidí, kteří nejsou
  křesťany nebo z jakéhokoliv důvodu se od církve distancovali?
   Jaký prostor je poskytnut v naší místní církvi minoritám, zvláště lidem
  zažívajícím chudobu, sociální vyloučení?
   Umím druhému naslouchat bez předsudků a bez připravování si
  vlastních obranných strategií/odpovědí?
   Jsem otevřený pro jiný názor a zkušenosti a jsem ochotný rozšířit svůj
  pohled na věc?
 2. UJMOUT SE SLOVA: Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a
  otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
   Jakou máme zkušenost se „svobodným, odvážným a otevřeným
  mluvením“ v našem společenství farnosti?
   Jaké podmínky si pro takovéto svobodné, otevřené a odvážné mluvení
  představuji?
   Brání mi něco, abych v církvi pokorně, ale s odvahou a otevřeně vyslovil
  svůj názor?
   Vnucuji své názory a přesvědčení druhým?
   Kdo promlouvá jménem našeho církevního společenství?
   Nejsou v našich představách o životě uvnitř farnosti (kněz vs. farníci a
  naopak!) určité negativní předsudky? V případě, že ano, čím jsou
  způsobeny a jak by bylo možno je překonat?
   Vytváří se ve vašich farnostech podmínky pro vzájemné setkání
  (pravidelná setkávání jednotlivých skupin farníků, atd.)?
   Vystupují členové farní pastorační rady na základě svého názoru/hlasu,
  nebo jako představitelé určité skupiny farníků, jejichž názor vnáší do
  diskuze?
   Vstupuje naše společenství do kontaktu s hromadnými sdělovacími
  prostředky?
 1. SLAVIT: „Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze
  společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
   Jaké místo má v mém prožívání života s Bohem liturgie, zvláště nedělní
  bohoslužba?
   Vnímám liturgické slavení především jako úkon své osobní zbožnosti,
  anebo jako projev života celého Božího lidu?
   Jaké formy liturgického slavení a společné modlitby upřednostňujeme
  v našem společenství, a proč (mše svatá, adorace, pobožnosti…)?
   Jaké služby jsou rozvinuty v liturgickém slavení naší farnosti? Jaké by
  mohly být rozvinuty tak, aby byla liturgie odrazem rozmanitosti služeb
  a charismat křesťanů?
   Jaké kroky děláme k zapojení nově příchozích do naší farnosti tak, aby
  se cítili být přijati?
   Jak je prožívána svátost křtu tak, aby vyjadřovala přijetí do společenství
  farnosti?
   Co dělám pro to, abych více poznával ty, kteří spolu se mnou slaví
  bohoslužbu?
   Přemýšlíme v naší farnosti o nových formách aktivního zapojení všech
  do liturgie?
   Prožíváme modlitbu přímluv ve mši svaté tak, aby jednotlivé prosby
  odrážely aktuální potřeby místního společenství?
 1. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ: Synodalita slouží
  misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm
  podíleli.
   Co znamená pro můj život, že každý pokřtěný je zároveň poslaný – tj.
  misionář?
   Jsme skutečně misijním společenstvím, církví pro druhé, anebo do sebe
  uzavřenou skupinou? V čem konkrétně se projevuje naše společenství
  jakožto misijní?
   Co si představuji pod pojmem misie, jestliže nejde pouze o „misionáře“
  vycházející do jiných zemí a kontinentů? Jak může souviset s životem
  našeho konkrétního společenství?
   Jaké misijní/evangelizační aktivity jsou v našem společenství rozvinuty?
  A jaké by mohly být nově rozvinuty?
   Je možno čerpat v životě našeho církevního společenství sílu pro naši
  službu ve společnosti? Je podporována zodpovědnost za politický život,
  vzdělávání, prosazování sociální spravedlnosti, péče o životní prostředí?
   Jak se snažíme tvořit vztahy a spolupráci s místní samosprávou?
  Snažíme se nabízet své služby ve prospěch všech lidé žijících v naší
  farnosti?
   Jaké mohou být naše osobní vnitřní překážky pro hlásání/evangelizaci
  (ostych, neznalost, nezájem, malá osobní motivace)?
   Evangelizační/misijní dílo předpokládá osobní hlubokou konverzi: mám
  osobní zkušenost s Bohem, která mi tuto cestu otevřela?
   Co pro nás může znamenat evangelizace jako „metoda postupných
  kroků“, začínajících u kulturních, sportovních (pre-evangelizačních)
  aktivit? Aktivity směřované na jednotlivé skupiny (muži, ženy, mládež)?
   Misijní poslání je stálým podnětem k tomu, abychom neustrnuli
  v průměrnosti ale stále rostli na naší cestě s Bohem/k Bohu. Co mi toto
  říká pro život naší farnosti/mně osobně?
 1. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI:
  Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné
  porozumění.
   Dialog není jen prostým „mluvením dvou“ nebo více lidí. Ale snahou vžít
  se do jejich situace, přijmout jejich úhel pohledu. Daří se nám takto
  postupovat při komunikaci v našem církevním společenství?
   Jaké platformy/struktury pro dialog jsou ve vaší farnosti vybudovány?
   Jaká je spolupráce a soužití mezi různými skupinami a hnutími ve
  farnosti? Jak vnímáme členy jiných hnutí a společenství (nezájem,
  opovrhování nebo příležitost k obohacení)?
   Rozvíjíme spolupráci – a tedy vzájemné obohacení – na mezifarní
  úrovni? Na úrovni děkanátu? S řeholníci společenstvími v naší oblasti?
   Jakou zkušenost máme s řešením konfliktů a obtížných situací?
   Jak uskutečňuje naše místní církev dialog s (a jak se učí od) dalších
  oblastí společnosti: světa politiky, ekonomie, kultury, světské
  společnosti a od chudých lidí?
   Usilujeme o dialog s těmi, kdo žijí mimo „naše“ církevní společenství
  (příslušníci jiných náboženství, lidé bez náboženského vyznání…)?
 1. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI:
  Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem,
  má na synodální cestě zvláštní místo.
   Snažíme se aktivně tvořit vztahy s jinými křesťanskými církvemi, které
  žijí na území naší farnosti, s nimiž nás pojí jedna víra v Ježíše Krista,
  anebo převládá lhostejnost a nezájem?
   K čemu tato spolupráce a naslouchání si mezi křesťanskými církvemi
  dosud u nás vedlo?
   Jaké jsou překážky, předsudky, které brání uzdravení vztahů a
  intenzivnější spolupráci? Jsou opravdu tak závažné, nebo jsou takové
  pouze v naší mysli?
   Jaké konkrétní formy ekumenické spolupráce a soužití se u nás ve
  farnosti rozvíjejí?
   Co vnímáme jako zraňující v našich vztazích?
   Modlíme se pravidelně za ostatní křesťany, kteří žijí v naší farnosti?
   Uskutečňují se u nás ve farnosti ekumenické bohoslužby či jiné formy
  spolupráce?
 1. AUTORITA A SPOLUÚČAST: Synodální církev je církví participující a
  spoluodpovědnou.
   Naslouchá kněz ve vaší farnosti názorům všech?
   Cítím se být pokládán za plnohodnotného člena našeho společenství a
  mám vůbec zájem jím být?
   Co mi říkají slova „spoluzodpovědnost v církvi“?
   Jakým způsobem se stanovují ve farnosti pastorační priority?
   Jakou zkušenost dosud ve své farnosti máte s týmovou prací, která se
  projevuje jako společné hledání priorit a rozdělování
  spoluzodpovědnosti?
   Jakou povahu má ve vaší farnosti farní pastorační rada? Existuje?
  Naslouchá kněz ostatním členům pastorační rady? Jsou rozhodnutí této
  rady výsledkem společné práce? Je při rozhodování dbáno na názor
  většiny členů rady (tj. má podobu rozhodujícího hlasu)?
   Máte již zkušenost se synodalitou na úrovni vlastní farnosti? Např.
  formou „farního sněmu“, dotazníků/naslouchání při vytyčování
  pastoračních priorit?
   Jsou kněží (bohoslovci, tj. budoucí kněží) dostatečně formováni pro
  týmovou spolupráci a k naslouchání všem?
   Jaké jsou vaše představy/očekávání o působení a poslání pastorační
  rady farnosti?
   Co pomáhá našemu růstu ve vědomí spoluzodpovědnosti v církvi?
 1. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT: V synodálním duchu činíme rozhodnutí
  na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká prostřednictvím celého
  našeho společenství.
   Co rozumím pod pojmem „společné rozlišování“? K jakému postoji nás
  to může vést v naší farnosti?
   Je kladen důraz na rozlišování v důležitých momentech např. také při
  společné modlitbě, liturgii, při využívání charismat, přítomných ve
  společenství?
   Mají možnost všichni členové vašeho církevního společenství podílet se
  na rozhodování? Co by jim k tomu mohlo pomoci? Co jim k tomu může
  bránit?
   Co bychom mohli v našem společenství udělat lépe pro společné
  duchovní rozlišování (jaká metoda formace)?
   Máte zkušenost se ztrátou důvěry v kněze ve vaší farnosti? Čím by tomu
  šlo předejít?
   Co by mohlo napomoci k lepší transparentnosti života vaší farnosti?
   Využíváme dosavadních nástrojů, které máme k dispozici (pastorační,
  ekonomická rada), pro zmapování situace ve farnosti?
   Jsme ochotní měnit zvyky a zažitá schémata na základě toho, co jsme
  ve společném rozlišování objevili jako nový podnět Ducha Svatého?
  Nelpíme raději na tom, aby bylo zachováno to, co se „odjakživa“ dělalo?
   Dochází k rozhodování ve vaší farnosti po příležitostech ke konzultaci,
  k naslouchání a výměně názorů?
 1. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY: Synodalita s sebou nese
  vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se.
   Co pro mě znamená, že Duch svatý může a chce promlouvat skrze mé
  promlouvání a jednání v naší farnosti?
   Měli jste dosud zkušenost s formací ke „společnému putování“?
  Dochází ve vaší farnosti k diskuzi o tom, co by to mohlo znamenat pro
  proměnu chodu farnosti?
   Co by nám pomohlo, abychom si uvědomili vlastní sounáležitost s naším
  církevním společenstvím?
   Je možné (a jak) napomáhat k formaci ve spoluzodpovědnosti již dětem
  a mladistvým?
   Jakým způsobem je začleněna formace k synodalitě v rámci přípravy na
  iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie)?
   Čím bych mohl osobně obohatit život našeho společenství?

© Národní synodální tým při ČBK; synodacz@cirkev.cz